Hapsirat e gjelbërta

Lagjia "Vargu i Blertë" do të funksionojë si shtëpi e madhe me shumë familje, e cila është e menduar për cdo banor dhe vizitor të saj. Krahas privatësisë së lagjes, rëndësiar e madhe i është kushtuar edhe hapsësirës publike, duke ofruar sipërfaqe prej afro 20 ari për frytëzim publik, hapësira e cila do të shërbejë për rekreacion, aktivitet fizik e sportiv, duke promovuar socializimin e banorëve pa dallim grup - moshe, e njëkohësisht duke kontribuar në shëndetin, si fizik, poashtu edhe atë mendor të cdo banori të lagjes.

Çmimorja

Paguaj 50% në nënshkrim të kontrates, pjesa e mbetur prej 50% mundsohet të paguhet direkt me Kompanin me këste pa kamat deri në 36 muaj (3 Vite).

Metoda 1: “Pozhegu Brothers” ofron shitjen e shtëpiave me këste deri në përfundim të banesës. 30% të shumës paguhen në momentin e nënshkrimit të kontratës. 50% pagesa me rata deri në përfundim të projektit. 20% me rastin e dorëzimit të çelësave.
Metoda 2: “Pozhegu Brothers” ofron shitjen e shtëpiave në “Vargu i Blertë”, në lagjen e Taukbahçe. Pozhegu Brothers ka marrëveshje me kredi hipotekare “RaiffeisenBank” me norm atraktive të interesit me këste deri në 25vite, shtëpia e blerë lihet hipotekë (peng) nga ana e blerësit deri në përfundimin e të gjitha ratave për pagesë. Ligjshmërinë e kësaj oferte e gëzojnë edhe Kosovarët në diasporë.
Metoda 3: “Pozhegu Brothers” ofron shitjen e shtëpiave në “Vargu i Blertë”, në lagjen e Taukbahçe. Pozhegu Brothers ka marrëveshje me kredi hipotekare “BKT Kosova” paguaj duke filluar nga 10,000 Euro pjesëmarrje pjesa tjeter financohet nga BKT Kosova me maturitet deri në 25 vite, me normë minimale të interesit duke filluar nga 3.99%. Ligjshmërinë e kësaj oferte e gëzojnë edhe Kosovarët në diasporë.

PAGESA FILLESTARE PAGESA E FINANCUAR NGA BANKA INTERESI VJETOR KËSTI MUJOR 230.79 €

Arkitektura

Hartimi i projektit të zgjidhjes urbane të lagjes "Vargu i Blertë" ka për bazë analizën e konfiguracionit ekzistues të terrenit, ku edhe planvendosja e secilës shtëpi është bërë në harmoni me izohipset e terrenit ekzistues, gjithmonë duke plotësuar në përpikëri të gjitha kriteret urbane, arkitektonike dhe infrastrukturore të Planit Rregullues të Hollësishëm "Sofialia", i cili është në fuqi.

Ndër karakteristikat kryesore me të cilat shquhet "Vargu i Blertë" janë:
- Pozita teje e favorshme gjeografike e lagjes, shtrirja gjeometrike e njësive të banimit, duke i dhënë përparësi të vecantë orientimit jugor të kthinave primare të banimit si orinetimi më i përshtatshëm;
- Dominimi i gjelbërimit në lagje;
- Trajtimi urban dhe arkitektonik i lagjes, ku përmes planifikimit, qëndrueshmërisë dhe aplimimit të materialeve natyrore është arritur që lagjia të unifikohet me natyrën, dhe u bërë njëkohësisht ikonë e lagjes Sofalia.
 
Infrastruktura rrugore e planifikuar nga Komuna e Prishtinës ofron qasje të lehtë dhe të përshtatshme të lagjes me zonat përreth dhe qytetit në tërësi, si për shfrytzimin të transportit privat, poashtu edhe atë publik. Afërsia e "Vargut të Blertë" me parkun e Taukbahces dhe atij të Gërmisë, poashtu pozita gjeografike dominante në kuadër të lagjes, duke i ofruar banorëve gjelbërim kudo me vizura piktoreske, mund të themi që "Vargu i Blertë si lagje e gjelbër, po jetësohet në "mushkëritë" e qytetit, duke kontribuar kështu në shëndetin dhe mirëqenien e cdo banorit të lagjes.

"Vargu i Blertë është varg zgjedhjesh së shtëpive me tipologji të ndrryshme, atyre në varg me 34 njësi dhe shtëpi dyshe me 14 njësi, gjithmonë duke respektuar optimumin e parcelës për tipologji përkatëse të shtëpisë. Qasja në lagje bëhet nga rruga e planifikuar me 12m gjerësi, duke ofruar komoditetin e nevojshëm ifrastrukturor, ndërsa qasje nëpër shtëpi do të realizohet në dy nivele të njësive. Kjo qasje është si rezultat i konfiguracionit të terrenitm ku segmenti i shtëpive në pjesën e sipërme ( kryesisht me shtëpi dyshe), qasjen e kanë në nivelin më të ulët të etazhitetit, ndërsa segmenti i shtëpive në pjesën e poshtme kanë qasje në nivelin e tretë të etazhitetit.

Krahas planifikimit urb-arkitektonik në funksion dhe estetikë, rëndësi të madhe i është kushtuar edhe qëndrueshmërisë dhe eficiencës së lagjes në tërësi, duke aplikuar elemente përkatëse për arkitekturë të qëndrueshme, si kulme të gjelbërta, sistem eficient për ngrohje/frofje, përdorim të materialeve natyrore të riciklueshme e kështu me radhë.

Stafi ynë profesional ka planifikuar cdo detaj të shtëpive nga lagja "Vargu i Blertë" duke i'u ofruar një lagje private, të sigurt dhe me mirëmbajtje 24h. Dizajnimi i ambienteve të jashtme është bërë në baza funksionale dhe estetike, duke ofruar rehatinë e duhur, vizura e këndshme për sy, poashtu intimitetin dhe komoditetin e nevojshëm për cdo familje.

Lagjja "Vargu i Blert" do funksionojë si shtëpi e madhe me shumë familje, e cila është për cdo banor dhe vizitor të saj. Krahas privatësisë së lagjes, rëndësi e madhe i është kushtuar edhe hapësirës publike, duke ofruar sipërfaqe prej x ari për shfrytëzim publik, hapësir e cila do të shërbejë për rekreacion, aktivitet fizik e sportiv, duke promovuar socializimin e banorëve pa dallim  grup-moshe, e njëkohësisht duke kontribuar në shëndetin, si fizik poashtu edhe atë mendor të cdo banori të lagjes.